ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
– เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว หากต้องการเปลี่ยนหน้าปกหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ต้องทำการแจ้งภายใน 1 (หนึ่ง) วัน หากสินค้าทำการจัดส่งไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้
– การสั่งซื้อสินค้าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ลูกค้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทำการชำระเงินครบถ้วน (หากเป็นการโอนเงิน ต้องทำการแจ้งชำระเงิน)
– การจัดส่งสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอาจได้รับสินค้าช้ากว่าลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หากเกิดความผิดพลาดล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด และลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
– ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย หรือเกิดจากการแพ็คสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบโดยทันที หากสินค้าเกิน 3 (สาม) วัน นับจากวันรับสินค้า จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ หากเป็นการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนคืนสินค้า
– ในกรณีขอคืนเงินทางบริษัทยินดีจะคืนเงินก็ต่อเมื่อ ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น แต่ลูกค้าต้องได้ทำการกรอกข้อมูล และได้ชำระเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน
– ในกรณีชำระสินค้ารูปแบบโอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า