Hello
ใบเสร็จ & จัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า ยอดรวม
KAZZ 203 We Are Series - Pond Phuwin Winny Satang Aou Boom Marc Poon  × 13 2,990.00฿
ยอดรวม 2,990.00฿
การจัดส่ง
รวม 2,990.00฿

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

– เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว หากต้องการเปลี่ยนหน้าปกหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ต้องทำการแจ้งภายใน 1 (หนึ่ง) วัน หากสินค้าทำการจัดส่งไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

– การสั่งซื้อสินค้าจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทำการชำระเงินครบถ้วน (หากสถานะขึ้นว่า กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง แปลว่ารายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว)

– ในกรณีชำระเงินในรูปแบบโอนเงินผ่าน PromptPay (Scan QR Code) ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบเว็บไซต์ดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินอัตโนมัติ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

– ในกรณีชำระเงินในรูปแบบโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชี ลูกค้าต้องดำเนินการแจ้งชำระเงินภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หากลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

– หากเกิดความผิดพลาดในความล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทเป็นอันขาด และลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน

– ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากการแพคสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนคืนภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ หากเป็นการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในในความเสียหายที่เกิดขึ้น

– ในกรณีขอคืนเงินทางบริษัทยินดีจะคืนเงินก็ต่อเมื่อ ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น หากเป็นสินค้าที่ไม่มีการจัดส่ง เช่น กิจกรรม หรือโหวต เมื่อชำระเงินเข้ามาแล้ว ต้องการยกเลิก ต้องแจ้งกับทางบริษัทภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้านี้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
(ระยะเวลาในการดำเนินการ ทางบริษัทจะโอนเงินคืนในเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลูกค้าแจ้ง)

- ราคาสินค้ารวมค่าจัดส่ง